Privacybeleid

Privacyverklaring – EMID

 

1     Hoe we uw Gegevens verwerken


“EMID ontvangt en verwerkt jouw persoonsgegevens met zorg.”EMID B.V., met hoofdvestiging te Vliegend Hertlaan 85, 3526KT Utrecht met KVK-nummer 09048358 (hierna ‘EMID ’ of de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd) verwerkt de persoonsgegevens (hierna ‘Gegevens’ genoemd), die u verstrekt tijdens de voorverkoop of aankoop van een product van EMID of via het normale gebruik van onze website.

Met betrekking tot de ontvangen Gegevens zal EMID:

 • zorgdragen voor een nauwkeurige vastlegging, zodat deze overeenkomen met wat u heeft gecommuniceerd of anderszins heeft verwerkt;
 • uw Gegevens updaten wanneer u EMID op de hoogte stelt van eventuele wijzigingen;
 • deze opslaan in een vorm die het mogelijk maakt u alleen te identificeren voor zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld.

2     Waarom we uw Gegevens verwerken


“Wij vragen u alleen om uw Gegevens zodat we u de beste dienstverlening kunnen bieden.”Als zodanig worden de verstrekte Gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden, met uw (i) uw toestemming, (ii) verwerking die nodig is voor de uitvoering van een contract, (iii) verwerking die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Verwerkingsverantwoordelijke, of (iv) de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Om verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wet- of regelgeving na te komen of om te voldoen aan de instructies van de bevoegde toezichthoudende en controlerende autoriteiten/instellingen.
 2. Het mogelijk maken van het uitvoeren van de overeenkomst die u met EMID sloot, of om de nodige stappen te kunnen ondernemen ter uitvoering van uw verzoeken in een precontractuele fase, inclusief die met betrekking tot de klantenservice na verkoop.
 3. Voor EMID om promotionele activiteiten uit te voeren, waaronder commerciële communicatie of het verzenden van reclamemateriaal, of directe verkoop en marktonderzoek via geautomatiseerde contactmethoden (d.w.z. (online) (social media) advertenties, banners, pushmeldingen, enzovoort) en om u uitsluiten van campagnes die voor u niet relevant zijn;
 4. Voor EMID om commerciële profileringsactiviteiten uit te voeren die gericht zijn op het aanbieden van gepersonaliseerde oplossingen door uw gedrag en uw gebruiksgewoonten;
 5. Voor analytische doeleinden (bijvoorbeeld cookies) zodat het aanbod voor u kan worden geoptimaliseerd en gepersonaliseerd.
 6. Voor het monitoren van de tevredenheid van de betrokkenen m.b.t. de door EMID verkochte producten of diensten, via geautomatiseerde contactmethoden (d.w.z. banner, pushmeldingen enzovoort).

EMID behoudt zich het recht voor om de ontvangen Gegevens uit haar archieven te verwijderen, indien bij controle blijkt dat deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

Bovendien kan EMID, met behoud van uw anonimiteit en voor dezelfde doeleinden, alle verstrekte Gegevens gebruiken voor statistische doeleinden.

3     Het type verwerkte Gegevens en grondslagen van de verwerking


“Wij vragen uw toestemming, die u op elk moment vrij kunt intrekken.”EMID heeft de volgende Gegevens nodig om gebruik te kunnen maken onze diensten.

3.1       Gegevens door de bezoeker zelf verstrekt

Via het contactformulier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Via de EMID-accountadministratie:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Uw bestellingen & downloads;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
3.2       Gegevens bij het plaatsen van bestellingen

EMID kan via zijn Website of via een andere bestelmethode (mail, telefoon, etc.) de volgende Gegevens verwerken, via het plaatsen van een bestelling door de klant. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op een klant natuurlijke persoon of een contactpersoon bij een rechtspersoon klant:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
3.3       Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

EMID kan via zijn Website de volgende Gegevens verwerken, via onder andere het gebruik van cookies: 

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 • Informatie & statistieken over het gebruik van de Website door de bezoeker.

4     Delen van Gegevens


“Uw Gegevens worden door zo min mogelijk mensen verwerkt, die steeds zijn geautoriseerd door EMID”Voor de doeleinden beschreven in sectie 2 hierboven, kunnen de verstrekte Gegevens in de volgende gebieden worden verwerkt:

 1. Binnen EMID– Werknemers of freelance medewerkers van EMID kunnen uw Gegevens verwerken wanneer zij:
 1. een specifieke rol heeft gekregen als gegevensbeheerder, bevoegde persoon, verwerker of verwerkingsverantwoordelijke;
 2. passende instructies hebben ontvangen;
 3. zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
 4. Extern – Daarnaast kunnen Gegevens worden gebruikt door externe bedrijven die ten behoeve van EMID gerelateerde activiteiten uitvoeren, zoals:
 • Externe consultants voor juridische bijstand en advies bij de behandeling van eventuele geschillen;
 • Servicebedrijven (inclusief IT-bedrijven): productleveranciers, incassobureaus, beheer- en archiveringsbedrijven – inclusief optische – van facturen, personen die IT-systeembeheerdiensten leveren, personen die gegevensinvoeractiviteiten uitvoeren, en aanbieders van cloudsystemen enz.;
 • Overheidsinstanties, autoriteiten of toezichthoudende controle instellingen die berichten ontvangen van EMID en, meer in het algemeen, openbare of particuliere instanties, die kwalificeren als overheidsfunctionarissen of openbare dienstverleners;
 • Bedrijven van dezelfde groep (waaronder het moederbedrijf van de groep – Amplifon SpA).

Bovenstaande entiteiten treden op als externe verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers en worden gecontroleerd door EMID.

Op grond van de artikelen 44 en volgende van de AVG kan EMID uw Gegevens doorgeven aan entiteiten in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. In dit geval zal EMID contractuele garanties toepassen (zoals de ondertekening van modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie) ondertekend met het buitenlandse bedrijf dat de Gegevens ontvangt; deze clausules garanderen een passend beschermingsniveau van het grondrecht van personen op gegevensbescherming.

5     Publicatie van Gegevens


“Uw Gegevens worden nooit openbaar gemaakt”Uw Gegevens worden nooit gepubliceerd, getoond of ter beschikking gesteld aan onbekende partijen.

6     Profilering


“Uw Gegevens worden niet onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen”EMID onderwerpt uw Gegevens niet aan volledig geautomatiseerde beslissingen, die juridische gevolgen hebben of vergelijkbare significante gevolgen voor u hebben.

EMID kan wil overgaan tot profilering door op basis van uw gedrag, voorkeuren en gewoonten te analyseren, zodat de Verwerkingsverantwoordelijke promotionele activiteiten kan uitvoeren die beter zijn afgestemd op uw individuele behoeften.

7     Data retentie


“Uw Gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de geïdentificeerde doeleinden”De door u verstrekte Gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen:

 • Verplicht: overeenkomend met de duur van onze contractuele relatie met u, opgeteld bij de tijd die nodig is voor de juridische verdediging van EMID en Amplifon groep-entiteiten, en om te voldoen aan traceerbaarheidsverplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake medische hulpmiddelen.
 • Optioneel: voor niet meer dan 15 jaar vanaf het moment van verlenen van toestemming en/of de laatste interactie. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

8     Rechten van de betrokkene


“U hebt het recht om EMID te verzoeken voor toegang, overdraagbaarheid en verwijdering van uw Gegevens, evenals beperking van – en bezwaar tegen de verwerking ervan”Met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens heeft de betrokkene altijd het recht om EMID te verzoeken om:

 • bevestiging van de verwerking of niet-verwerking van de door hem of haar verstrekte Gegevens;
 • de toegang tot de verstrekte Gegevens en informatie met betrekking tot de verwerking, evenals het opvragen van een kopie ervan;
 • het corrigeren van onjuiste Gegevens en het laten aanvullen van onvolledige Gegevens;
 • het wissen van betreffende Gegevens van hem of haar wanneer een van de gronden voorzien in artikel 17 van de AVG van toepassing is;
 • beperking van de verwerking wanneer een van de gevallen bedoeld in artikel 18 van de AVG van toepassing is;
 • de door u verstrekte gegevens te ontvangen, of om deze naar een andere door u aangegeven verwerkingsverantwoordelijke te sturen en dit in een algemeen gebruikt gestructureerd en machine-leesbaar formaat, indien technisch mogelijk;
 • wanneer Gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, hebt u het recht om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van die toestemming en uitgevoerd vóór de intrekking.

Met betrekking tot de verwerking van Gegevens voor de doeleinden in paragraaf 2, C. van de privacyverklaring, wordt de betrokkene in alle communicatie die wordt verzonden voor de doeleinden in deze paragraaf, geïnformeerd over de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking.

Daarnaast informeren wij u dat in geval van niet of gedeeltelijk antwoord door de Verantwoordelijke voor de bovengenoemde verzoeken, u het recht heeft om een klacht of beroep in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw rechten met betrekking tot EMID op elk moment uitoefenen, zonder formaliteiten, ook via een geautoriseerde derde partij met een speciale volmacht, communicerend door middel van:

 • Gewone post: EMID, Vliegend Hertlaan 85, 3526KT Utrecht t.a.v. EMID.
 • E-mail: privacy@emid.nl

9     Verwerkingsverantwoordelijken


“De verwerkingsverantwoordelijke van uw Gegevens is EMID.”De verwerkingsverantwoordelijke is EMID B.V. met maatschappelijke zetel te Vliegend Hertlaan 85, 3526KT Utrecht.

Welkom bij EmiD, Electro Medical Instruments BV Doesburg, Sinds jaar en dag gewaardeerd leverancier van hoogwaardige audiologische apparatuur.

Sinds jaar en dag gewaardeerd leverancier van hoogwaardige audiologische apparatuur. EmiD is voor KNO-artsen, audiologen en audiometristen een efficiënte en effectieve schakel tussen wereldwijd opererende fabrikanten en de Nederlandse markt. EmiD’s motto is niet voor niets: klank tot achter de komma.

EmiD is voor KNO-artsen, audiologen en audiometristen een efficiënte en effectieve schakel tussen wereldwijd opererende fabrikanten en de Nederlandse markt. EmiD’s motto is niet voor niets: klank tot achter de komma.